PRISER

Fra 1.1.2020 100% plass -3135,- Kostpenger 250,- Søskenmoderasjon: 30% for barn nr.2 Søskenmoderasjon: 50% for barn nr.3 eller flere.

Redusert pris for barnehageopphold

Informasjon og søknadsskjema om redusert betaling og gratis kjernetid.

https://www.grimstad.kommune.no/tjenester/barnehage/redusert-foreldrebetaling-og-gratis-kjernetid/

 

Vil du vite mer?

Foreldrebetaling-lenke til Udirs nettsider http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/

Forskrift om foreldrebetaling https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-16-1478